28 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ อว. /ทิศทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานยุวชนสร้างชาติ ที่อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยอละนวัตกรรม

ความคิดเห็น