เช้าวันที่ 8 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์  จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์ ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

 

ความคิดเห็น