วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และดูแลกำกับการ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ความคิดเห็น