10 มกราคม 2563 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของของนักศึกษา รหัส 59 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันนี้ไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ มีส้มโอ อาร์ท และคำสิงห์…แอบกังวลนิสๆ แต่เมื่อได้พูดคุยกับนักศึกษา และบุลาคกรของสถานประกอบการณ์ ก็ใจชื่นขึ้นมา นักศึกษาสามารถทำงานได้ ใจสู้ มีมารยาท พี่ๆ พอใจ …ขอบคุณสถานประกอบการและบุคลากรของหน่วยงานที่ให้โอกาสพร้อมทั้งให้คำแนะนำเด็กๆ ในการทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

 

ความคิดเห็น