เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดภาพยนตร์สั้น ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว 20 ปี ชื่อเรื่อง “จดหมายคลายหนาว” ผลการประกวดนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

 

ความคิดเห็น