คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ 96/2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และได้จัดกิจกรรมการอบรมในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงวกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หัวหน้าสาชาวิชาจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการในการผลิตบัณฑิตในอนาคตต่อไป

ความคิดเห็น