วันที่ 30 ตุลาคม 2562

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 พบ Advisee จำนวน 2 หมู่ เพื่อชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำวางแผนการเรียน การแก้ I, F การพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน การชำระเงินลงทะเบียนเรียน การทำกิจกรรมจิตอาสา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการช่วยกิจกรรมของสาขาวิชา นักศึกษา Happy ดี

ความคิดเห็น