23-24 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการเก็บข้อมูล ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำสื่อส่งโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2562

 

ความคิดเห็น