บทคัดย่อ

โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ หัวข้อพัฒนาการผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ ณิชาภัทร มณีพันธ์ อาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์ อาจารย์เยี่ยม คงเรืองราช และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์นธภร วิโสรัมย์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมบ้านโกรกขี้หนู เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์ กิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านของผู้สูงอายุ อย่างเป็นองค์รวม กิจกรรมสันทนาการ การให้ความรู้เรื่องการป้องกัน Covid 19 และการรับประทานอาหารร่วมกัน ขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน และผู้บริหารจากเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้

ความคิดเห็น