อบรมเพิ่มทักษะด้านการวาดเส้น เพื่อนำความรู้และทักษะมาสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หลักสูตร “วาดเส้นสำหรับบุคคลทั่วไป” ณ Mood Art Studio 318 อาคาร DOB ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ความคิดเห็น