วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการสำรวจและประชุมหารือ แนวทางความร่วมมือ กับผู้บริหารเพลาเพลิน และผู้บริหารโรงพยาบาลคูเมือง ในการพัฒนาการเพาะปลูก และการผลิตกัญชาทางการแพทย์ การเพาะปลูกพืชอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการ จะจับมือกันเพื่อร่วมมือกันสร้าง บุรีรัมย์โมเดลที่สามารถผลิตกัญชาทางการแพทย์ ให้มีคุณภาพที่ดีต้นทุนต่ำและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

 

ความคิดเห็น