โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาการจัดการ จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สามารถนำมายึดถือและนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตจริง  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แต่งกายด้วยผ้าไทย  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

นอกจากนี้ สาขาวิชาการจัดการยังจัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องในสาขาวิชาการจัดการอีกด้วย

ความคิดเห็น