สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการค่ายวิชาการไอที สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : (IT BRU CAMP) ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม2563

ความคิดเห็น