อบรมเพิ่มพูนความรู้ ด้านเทคโนโลยี การใช้กล้องสำรวจ เพื่อการรังวัด ของบริษัท ทอปคอน อินสทรูเม้นท์ ไทยแลนด์ จำกัด บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีกล้องสำรวจจากประเทศญี่ปุ่น ที่จัดโครงการ บรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการใช้กล้องสำรวจเพื่อการรังวัดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น