เป็นกรรมการสอบป้องกันหัวข้อวิจัย นักศึกษาที่ปรึกษาวิจัย ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง เครื่องบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมผ้าไหม โดยมีอาจารย์สถิตรัตน์ รอดอารี และ อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา (สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้

ความคิดเห็น