อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   ชั้นปีที่ ๓ ณ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี และเข้าชมโครงสร้างทางวิศวกรรม การจัดตกแต่งสถานที่แบบอิตาลี ณ ปาลิโอ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓

ความคิดเห็น