11 ตุลาคม 2562  เป็นวิทยากรอบรม การใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพสำหรับงานโฆษณาสินค้า ให้นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2

ณ ห้องหงส์พันธ์ อาคาร นวัตปัญญา

ความคิดเห็น