ประชุมรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 2/2562 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)
เครดิตภาพ : เฟซบุ๊กคณะวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น