ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์” ในฐานะหัวหน้างานกีฬา กองพัฬนานักศึกษา

ความคิดเห็น