Workshop ครูเตรียมฝึก(สอน)
•การใช้Design thinking เพื่อการออกแบบการสอน
•สนุกด้วยสะเต็ม
• เทคนิคการทวงงาน • Sexual Harassment
• การคุมชั้นเรียน • การปรับตัวกับสิ่งใหม่

ความคิดเห็น