วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ได้เข้าร่วมโครงการภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมอาเซียน จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย คหกิจโกศล ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

ความคิดเห็น