โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม” ณ ป่าทรัพย์ทวีธรรมมารวม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น