เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ HTML5  ในโครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น