โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษฯ (ครั้งที่ 1)

ขอบพระคุณ อ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ ท่านวิทยากรที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาเนื้อหา (ครั้งที่ 2) 21-22 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น