วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 ได้เข้าร่วมโครงการ“เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการอบรมครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยเน้นให้นำปัญหาต่าง ๆ จากการทำผลงานทางวิชาการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคล

ความคิดเห็น