ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วม “โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง”
วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การเสวนาให้ความรู้ด้านคำประพันธ์ (โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน) โดยวิทยากร
– เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์)
– เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (กวีซีไรต์)
คุณพรชัย แสนยะมูล

 

ความคิดเห็น