วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 การเสวนาให้ความรู้ด้านคำประพันธ์ (โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน) โดยวิทยากร เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์) เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (กวีซีไรต์) คุณพรชัย แสนยะมูล เป็นโครงการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาในการเขียนงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง

ความคิดเห็น