วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม 2563 ได้เข้าร่วมโครงการวรรณศิลป์พิจารณ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาในการเขียนงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ โดยวิทยากร อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง (ศิลปินแห่งชาติ, อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง (ศิลปินแห่งชาติ), พินิจ นลรัตน์ (นักเขียน คอลัมน์นิสต์), สัจภูมิ ละออ (นักเขียน คอลัมน์นิสต์) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

ความคิดเห็น