วิทยากรอบรมเรื่อง “Internet of Thing(IoT) : การควบคุมหลอดไฟด้วยสมาร์ทโฟน” โครงการค่ายวิชาการไอที สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (IT BRU CAMP) 2563

ความคิดเห็น