ระบบ “การตรวจหาช่องจอดรถแบบเรียลไทม์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม YOLO” ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที 22 (NSC 2020) ระดับภาค ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

ความคิดเห็น