เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร และแนะนำการเรียนรู้เครื่องภาคปฏิบัติ (A Practical Introduction to Machine Learning) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คลาสคาเฟ่ บ้านเกาะ จังหวัดนครราชสีมา

ความคิดเห็น