อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมลักษณะงาน อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น