ร่วมเขียนหนังสือ ศิลปะการพูด เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาศิลปะการพูด วิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 25 ห้อง 250301 ชั้น 3

ความคิดเห็น