กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เข้าร่วมสัมมนามหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น