ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น