ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ให้สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ดำเนินการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางภาษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางภาษาไทย และเป็นการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ในการนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางภาษา จำนวน 4 เล่ม

ความคิดเห็น