ผลการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม จัดประกวดในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “รอยพระบาทแห่งไท้ นำไทยให้ร่มเย็น” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด 4 คน ได้แก่ นางสาวชฎาพร การกระสัง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นายภวินทร์ อินทะพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นางสาวศสิญาภรณ์ อามาตย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวอารีญา พิเลิศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ ผลการประกวด นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นายภวินท์ อินทะพันธ์ และรางวัลชมเชย นางสาวศสิญาภรณ์ อามาตย์

ความคิดเห็น