อาจารย์กลุ่มจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การนำทฤษฏีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในสถานศึกษา (Design thinking for Teaching)
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน
คือ อาจารย์ ครู นักศึกษา โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น