บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ไม้บริเวณภูเขาไฟปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการศึกษาโดยวางแปลงตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นบริเวณพื้นที่ป่าสมบูรณ์  ป่าสมบูรณ์ปานกลาง และป่าไม่สมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ภูเขาไฟปลายบัด พบพืชทั้งหมด 38 วงศ์ 71 ชนิด  พืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสบู่และแชมพูมีทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ ตะคร้อ บอระเพ็ด  เปราะเถื่อน  ฟ้าทะลายโจร มะกอก มะขามป้อม สารภี ส้มป่อย สุพรรณิการ์และหนามแท่ง ผลิตสบู่หนามแท่งโดยใช้สารสกัดผลหนามแท่ง (21%) น้ำมันรำข้าว (28%) น้ำมันปาล์ม (21%) น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มเมล็ดใน (21%) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (10%) การผลิตแชมพูใช้สารสกัดผลหนามแท่ง (53.11%) Lanolin (1.05%) Emal 28 (34.94%) Lamesoft (5.24%)  Amphitol (5.24%) และเกลือ (0.42%) ผลการศึกษาพบว่า สบู่หนามแท่งมีค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 8 มีสีครีม เนื้อสบู่จับตัวเป็นก้อนแข็งปานกลาง ปริมาณของฟองมาก สำหรับแชมพูหนามแท่ง มีค่าความเป็นกรดด่าง เท่ากับ 6.5 สีครีม ไม่ตกตะกอนและไม่แยกชั้น นอกจากนั้นกลุ่มโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง ยังมีระดับความพึงพอใจสบู่และแชมพูหนามแท่งในระดับมากที่สุดด้านการไม่ระคายเคืองผิวและผลิตจากพืชสมุนไพร

อ่านฉบับเต็ม การมีส่วนร่วมของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านโคกเมืองในการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายจากพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ภูเขาไฟปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น