บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบขยะครัวเรือน และศึกษารูปแบบการจัดการของ
เสียในชุมชนบุลําดวนใต้ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดําเนินการศึกษาขยะครัวเรือนจากกลุ่มตัวอย่าง 32 ครัวเรือน 7
วันต่อเนื่องกันในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2556 ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบุลําดวนใต้มีอัตราการผลิตขยะ
เฉลี่ย 0.32 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน องค์ประกอบขยะมากที่สุดได้แก่ ขยะอินทรีย์ร้อยละ 63.71 รองลงมาได้แก่ ขยะ
รีไซเคิลร้อยละ 21.30 ขยะทั่วไปร้อยละ 14.25 และขยะอันตรายร้อยละ 0.70 ตามลําดับ การจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
การรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน พบว่า ชุมชนกําจัดขยะอินทรีย์โดยรวบรวมในถังพลาสติกของชุมชนเพื่อนําไปผลิต
ปุ๋ ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพและเลี้ยงสัตว์ ขยะรีไซเคิลรวบรวมในภาชนะรองรับขยะที่ทําจากตาข่ายโปร่งซึ่งเป็นนวัตกรรม
ที่คิดขึ้นโดยชุมชน ขยะอันตรายรวบรวมในจุดรองรับขยะอันตรายของชุมชน และขยะทั่วไปนําไปทิ้งในถังขยะของ
เทศบาล นอกจากนั้นสมาชิกในชุมชนยังร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้ชุมชน
บุลําดวนใต้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของชุมชนขนาดใหญ่เพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero
waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 รอบที่ 1 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

อ่านฉบับเต็ม การมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการขยะของชมุชนบุลาํดวนใต้ อาํเภอเมือง จงัหวดับรุีรมัย์

ความคิดเห็น