ในวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสาขาวิชาที่สนใจได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เพื่อตอบปัญหา ข้อสงสัยแก่นักเรียนที่สนใจ

ความคิดเห็น