โครงการ อบรมสร้างควา มรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็น