วันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ม.1 ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล เขตวัฒนา ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ และตลาดน้ำอโยธยา อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ในอนาคต

ความคิดเห็น