ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางงานวิจัยให้กับนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 48 คน โดยได้รับเกียรติจากจาก รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ และ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ มาเป็นวิทยากร ในเรื่องการทำวิจัยแก่นักศึกษา

ความคิดเห็น