ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่และปีใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้
  2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริงนอกเหนือจากในห้องเรียน
  3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติให้กับนักศึกษาในการอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่ โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
  4. เพื่อสร้างทักษะ แนวความคิด วิธีคิดที่จะสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่
  5. เพื่อสร้างความรักสามัคดี ความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่าง นักศึกษารุ่นน้อง นักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  6. เพื่อให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ มีความเรียบร้อยและสร้างสรรค์เป็นอันหนึ่งอันเดีวยกัน เพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาวิชาต่อไป

ความคิดเห็น