วันที่ 14-17 ตุลาคม 2562 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบ้ติการหลักสูตรที่ 1 เรื่อง “เกษมพิทยา … ไฮสโคปแบไทยๆ” และหลักสูตรที่ 2 เรื่อง “Plan Do Review … ในห้องเรียนเกษมพิทยา” ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้ ได้นำมาพัฒนาต่อยอดในการเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวไฮสโคปสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยต่อไป

ความคิดเห็น