ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัด สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ อาคาร 22 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มีผู้สมัครสอบ 777 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้สมัคร 422 คน รวมผู้สมัครเป็น 1,199 คน

ความคิดเห็น