วันที่ 6 มกราคม 2563 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของ นางสาวนิตยา พิมพ์ทอง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอีสานที่มีต่อทักษะพื้นฐานของคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น