วันที่ 20 มกราคม 2563 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ” การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมการรู้คิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ความคิดเห็น