วันที่ 6 มกราคม 2563 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของ นางสาวชรินทร์ทิพย์ จะโสรัตน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมรักความรักความเป็นไทยของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น